View a full list of Professor Lianzhou Wang Group's publications

View a full list of Professor Zhi Ping (Gordon) Xu Group's publications

Highlighted publications

Periodic nanostructures: preparation, properties and applications

Hang Yin, Kaijian Xing, Yurou Zhang, D. M. Aradhana S. Dissanayake, Ziyang Lu, Haitao Zhao, Zhiyuan Zeng, Jung-Ho Yun, Dong-Chen Qi and Zongyou Yin (2021)  Chemical Society Reviews https://doi.org/10.1039/D0CS01146K

 

Understanding the Roles of Oxygen Vacancies and Hematite based Photoelectrochemical Process

Wang, Lianzhou, Wang, Zhiliang, Mao, Xin, Chen, Peng, Xiao, Mu, Monny, Sabiha Akter, Wang, Songcan, Konarova, Muxina, Du, Aijun (2018) Understanding the Roles of Oxygen Vacancy in Hematite based Photoelectrochemical Process. Angewandte Chemie International Edition doi.org/10.1002/anie.201810583


An unusual red carbon nitride to boost the photoelectrochemical performance of wide bandgap photoanodes

Yang, Yilong, Wang, Songcan, Jiao, Yalong, Wang, Zhiliang, Xiao, Mu, Du, Aijun, Li, Yongli, Wang, Jinshu and Wang, Lianzhou (2018) An unusual red carbon nitride to boost the photoelectrochemical performance of wide bandgap photoanodes. Advanced Functional Materials28 47: . doi:10.1002/adfm.201805698


Hollow nanostructures for photocatalysis: advantages and challenges

Xiao, Mu, Wang, Zhiliang, Lyu, Miaoqiang, Luo, Bin, Wang, Songcan, Liu, Gang, Cheng, Hui-Ming and Wang, Lianzhou (2018) Hollow nanostructures for photocatalysis: advantages and challenges. Advanced Materials, 1801369. doi:10.1002/adma.201801369


Novel theranostic nanoplatform for complete mice tumor elimination via MR imaging-guided acid-enhanced photothermo-/chemo-therapy

Li, Bei, Tang, Jie, Chen, Weiyu, Hao, Guanyu, Kurniawan, Nyoman, Gu, Zi and Xu, Zhi Ping (2018) Novel theranostic nanoplatform for complete mice tumor elimination via MR imaging-guided acid-enhanced photothermo-/chemo-therapy. Biomaterials177 40-51. doi:10.1016/j.biomaterials.2018.05.055


New binder-free metal phosphide-carbon felt composite anodes for sodium-ion battery

Sun, Dan, Zhu, Xiaobo, Luo, Bin, Zhang, Yu, Tang, Yougen, Wang, Haiyan and Wang, Lianzhou (2018) New binder-free metal phosphide-carbon felt composite anodes for sodium-ion battery. Advanced Energy Materials8 26: 1801197. doi:10.1002/aenm.201801197


Manganese-based layered double hydroxide nanoparticles as a T1-MRI contrast agent with ultrasensitive pH response and high relaxivity

Li, Bei, Gu, Zi, Kurniawan, Nyoman, Chen, Weiyu and Xu, Zhi Ping (2017) Manganese-based layered double hydroxide nanoparticles as a T1-MRI contrast agent with ultrasensitive pH response and high relaxivity. Advanced Materials29 29: 1700373. doi:10.1002/adma.201700373


New iron-cobalt oxide catalysts promoting BiVO4 films for photoelectrochemical water splitting

Wang, Songcan, He, Tianwei, Yun, Jung-Ho, Hu, Yuxiang, Xiao, Mu, Du, Aijun and Wang, Lianzhou (2018) New iron-cobalt oxide catalysts promoting BiVO4 films for photoelectrochemical water splitting. Advanced Functional Materials,28 34: 1802685. doi:10.1002/adfm.201802685


2D porous TiO2 single-crystalline nanostructure demonstrating high photo-electrochemical water splitting performance

Butburee, Teera, Bai, Yang, Wang, Huanjun, Chen, Hongjun, Wang, Zhiliang, Liu, Gang, Zou, Jin, Khemthong, Pongtanawat, Max Lu, Gao Qing and Wang, Lianzhou (2018) 2D porous TiO2 single-crystalline nanostructure demonstrating high photo-electrochemical water splitting performance. Advanced Materials30 21: e1705666. doi:10.1002/adma.201705666


MoS2/graphene nanosheets from commercial bulky MoS2 and graphite as anode materials for high rate sodium-ion batteries

Sun, Dan, Ye, Delai, Liu, Ping, Tang, Yougen, Guo, Jun, Wang, Lianzhou and Wang, Haiyan (2018) MoS2/graphene nanosheets from commercial bulky MoS2 and graphite as anode materials for high rate sodium-ion batteries.Advanced Energy Materials8 10: 1702383. doi:10.1002/aenm.201702383


New BiVO4 Dual Photoanodes with Enriched Oxygen Vacancies for Efficient Solar-Driven Water Splitting

Wang, Songcan, Chen, Peng, Bai, Yang, Yun, Jung-Ho, Liu, Gang and Wang, Lianzhou (2018) New BiVO4 Dual Photoanodes with Enriched Oxygen Vacancies for Efficient Solar-Driven Water Splitting. Advanced Materials30 20: e1800486. doi:10.1002/adma.201800486


Nano- and Micro-materials in the Treatment of Internal Bleeding and Uncontrolled Haemorrhage

Gaston, Elizabeth, Fraser, John F, Xu, Zhi Ping and Ta, Hang T (2017) Nano- and Micro-materials in the Treatment of Internal Bleeding and Uncontrolled Haemorrhage. Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine14 2: 507-519. doi:10.1016/j.nano.2017.11.007


In Situ Growth of 2D Perovskite Capping Layer for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells

Chen, Peng, Bai, Yang, Wang, Songcan, Lyu, Miaoqiang, Yun, Jung-Ho and Wang, Lianzhou (2018) In Situ Growth of 2D Perovskite Capping Layer for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells. Advanced Functional Materials28 17: 1-10. doi:10.1002/adfm.201706923


A Binder-Free and Free-Standing Cobalt Sulfide@Carbon Nanotube Cathode Material for Aluminum-Ion Batteries

Hu, Yuxiang, Ye, Delai, Luo, Bin, Hu, Han, Zhu, Xiaobo, Wang, Songcan, Li, Linlin, Peng, Shengjie and Wang, Lianzhou (2018) A Binder-Free and Free-Standing Cobalt Sulfide@Carbon Nanotube Cathode Material for Aluminum-Ion Batteries. Advanced Materials30 2: . doi:10.1002/adma.201703824


Nanoformulations of albendazole as effective anticancer and antiparasite agents

Movahedi, Fatemeh, Li, Li, Gu, Wenyi and Xu, Zhi Ping (2017) Nanoformulations of albendazole as effective anticancer and antiparasite agents. Nanomedicine12 20: 2555-2574. doi:10.2217/nnm-2017-0102


3D branched nanowire-coated macroporous titania thin films for efficient perovskite solar cells

Wu, Wu-Qiang and Wang, Lianzhou (2018) 3D branched nanowire-coated macroporous titania thin films for efficient perovskite solar cells. Advanced Functional Materials28 46: 1804356. doi:10.1002/adfm.201804356


Clay nanosheets for topical delivery of RNAi for sustained protection against plant viruses

Mitter, Neena, Worrall, Elizabeth A., Robinson, Karl E., Li, Peng, Jain, Ritesh G., Taochy, Christelle, Fletcher, Stephen J., Carroll, Bernard J., Lu, G. Q. (Max) and Xu, Zhi Ping (2017) Clay nanosheets for topical delivery of RNAi for sustained protection against plant viruses. Nature Plants, 3 16207.1-16207.10. doi:10.1038/nplants.2016.207